The Effect of Trace Element Addition on the Performance Efficiency of An Anaerobic Moving...

Sheli Chai1*, Jia Guo1, Yuan Chai2, Jing Cai1 and Qingwei Zhang3

Pages: 753-758

Abstract  |  PDF

Numbers and Types of Diatoms in Pearl River

Yuzhong Wang1, Yan Liu2, Sunlin Hu3, HuiPin Wang1, Jian Zhao3, HuiJun Wang1 and Chao Liu3*

Pages: 741-746

Abstract  |  PDF

Optimization of Infectious Bronchitis Virus Nucleocapsid Protein’s in-vitro Expression using Response Surface Methodology

Zhang De-Yong1*, Xu Xiao-Lu1, Shen Xiu-Ying2, Lu Yin1, Xu Hui-Ying1 and Hao Fei-Lin1

Pages: 727-733

Abstract  |  PDF

Characteristics of Chilling Symptoms of Cherry Tomato Compared to Beefsteak Tomato Harvested at Different...

Mohammad Zahirul Islam1, Jun Pill Baek1,2, Young-Sik Kim3 and Ho-Min Kang1,2*

Pages: 703-709

Abstract  |  PDF