A Cerebral Autoregulation Simulator based on the Model of Intracranial Dynamics

Shyan-Lung Lin*, Hua-Wei Lin and Hsing-Cheng Chang

Pages: 269-276

Abstract  |  PDF

Bioradar Non-air Conducted Speech Enhancement based on Adaptive Wavelet Packet Entropy

Sheng Li, Huijun Xue, Guohua Lu, Ying Tian, Teng Ma, Yang Zhang, Teng Jiao, Jianqi Wang* and Xijing Jing

Pages: 263-268

Abstract  |  PDF

Effect of Bioleaching on Alkalinene Copper Oxide Ores with Ammonia Producing Strain

Wang Hongjiang1,2, Wu Aixiang*, Xiong Youwei1,2, Hu Kaijian1,2 and Huang Mingqing1,2

Pages: 255-261

Abstract  |  PDF

Initial Assessment of the Function Experiment of Electromagnetism Driven Micropump

Wang Hong1, Liu Zhengguo2, Chen Zhongmin1, QuanXuejun3 and Cui Jianguo1*

Pages: 249-254

Abstract  |  PDF

Effect of Oxidative Injury and DNA Damage on Blood Cells Post Exhaustive Exercise

Su Meihua1, Zhang Shuilian1 and Yang Duoduo2*

Pages: 235-240

Abstract  |  PDF

Human Driving Mobility Model Based Availability Evaluation for Multi-hop Vehicular Delay Tolerant Networks

Tianle Zhang1*, Yuyu Yuan1, Jorgen Boegh1, Zongwei Luo2 and Xu Wu1

Pages: 227-233

Abstract  |  PDF

Dynamics of Juvenile/Adult Ricker Competition Models

Wei Xiong1, Yonghui Cao1,2 and He Jiang3

Pages: 215-219

Abstract  |  PDF