Construction of Eukaryotic Expression Vector of Main B. Melitensis S19 Outer Membrane Proteins

Lei Yang, Xiangguo Wang, Lanjie lei, Guangdong Zhang, Qin Xu, Jianpo Zhang, Chunnan Zhang, Jiao Yu, Pengfei Lin, Yaping Jin, Aihua Wang*

Pages: 55-61

Abstract  |  PDF

Low-temperature Degradation Mechanism Analysis of Petroleum Hydrocarbon-degrading Antarctic Psychrophilic Strains

Wang Yi-bin1,2, Liu Fang-ming1,2, Liang Qiang1,2, He Bi-juan3 and Miao Jin-lai1,2*

Pages: 47-53

Abstract  |  PDF

Cloning and Expression of Alcohol Dehydrogenase I and II from the Ethanologenic Zymomonas mobilis...

Surasak Siripornadulsil1,2, Thunyarat Sawangphon1 and Wilailak Siripornadulsil1,2*

Pages: 21-30

Abstract  |  PDF

Non-Mediated Oxidation of Non-Phenol Dye Methyl Red with Purified Laccase from Trametes hirsuta lg-9

Haibo Zhang3, Youshuang Zhu2, Yinglong Zhang4 and Feng Huang1*

Pages: 11-19

Abstract  |  PDF

Purification and Characterization of An Esterase from Halobacillus trueperi whb27

Song Yan1*, Xiukun Lin2, Xiaorui Chen3 and Shoutong Zhang1

Pages: 01-09

Abstract  |  PDF